{بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل..

بنشین تا برسم مگر

به شب موی تو...}

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

+مرو ای دوست/اصفهانی