میدونی؟ این که تو آتیشم بسوزم مسئله ای نیست فاجعه اونجاست که من اونقدر بد باشم که "تو"ی کریم؛ راضی شدی من برم اون تو..اونجاست که کاری نکردم عاشقم بمونی..کاری نکردم لایق این بشم که برام سنگ تموم بزاری..
قَسَمت میدم نزار اینطوری بشه
به خودت قسم ۱ ۱