خب دلمان میخواست روز تولدمان اولین پست را منتشر کنیم؛ولیکن وقت نشد و حالا که 12,52 دقیقه ظهر 15مهر است و هنوز خیلی از روز تولدم فاصله نگرفته ایم؛این کار را میکنیم.

تامام

 
۳ ۰