اگر این جملات پشت جلد یک کتاب باشند؛ به خواندن داستانش ترغیب می‌شوید؟

۵ ۰