اتفاقی که نباید می افتاد؛ افتاده بود و من،

چاره ای نداشتم که خودم را به تمامه تسلیم کرده و به امانات تحویل دهم .

پس چمدان کوچکم را از انبار خانه بیرون کشیدم و شروع کردم به چیدن.‌..

 

اگر این جملات پشت جلد یک کتاب باشند؛ به خواندن داستانش ترغیب می‌شوید؟