چقدر بازنویسی به نظرم کسل کننده بود، و چقدر نیست!

درست برعکسه؛ مثل جادو می‌مونه!

۴ ۰