حالا؛ بعد از عمری زندگانی و این همه اهن و تلپ و ادعا؛ خوب است تازه دستگیرم شده باشد که حواسم پرت بوده و عمریست در عین دولا راست شدن بندگی خدا را نکرده ام؟

نیست.

اعوذ بک من نفسی...

که همیشه ارزو داشتم از اولو الالبابیان قران باشم..و حالا شده ام اولو الغفلة..