تا حالا قلبتان با شنیدن صدای شکستن بغض بابایتان برای اولـــــین بار؛ مچاله شده است؟

_ببینم! حاج قاسم اتمسفر زندگی شما را هم تکان داده است؟

قوانینتان را شکسته است؟_

بغضم را قورت میدهم و میگویم: خوشا شکستن بغض بابا، برای حسین ع و اصحاب حسین علیه السلام...

 

 

 

 

 

 

*بیتی از حامد عسکری

۱۱ ۰