به این نتیجه رسیدم که پدر و مادری موفق تر خواهند بود که دوران کودکی، نوجوانی و اوایل جوانی و مراحل انتقال بین این مقاطع خودشون رو با جزئیات بیشتری به خاطر بیارن!

۸ ۰