احتمالا تنها چیزی که نجات بخش ذهن،  از موج سواری دائمی بر سطحی ترین قشر زندگی و غرق شدن در دور باطل سرریز اطلاعاتی است؛ مطالعه ی کتاب های خوب باشد.

۶ ۰