الهی به خوبان عالم ، قسم

به هفتاد و دو اسم اعظم ، قسم

به عالم

به آدم

به خاتم قسم

ز پا اوفتــــــــــــــــــــــــــــــــادم

تو دستم بگیـــر

اجرنا من النار یا مجیـــــــــــــــر....

نجاتم بده..

از آتشی که می افروزم...با میل و اختیار..چه بسا!

۳ ۰