آخرین باری که دلتنگ شدین رو یادتون میاد؟

کسی یا چیزی که دلتنگش شدین کی یا چی بود؟

چیکار کردین؟

 

۴ ۰