قسم به دست‌هایت، آن‌گاه که برای بلند کردن افتاده ای دراز می شوند و خاک و خونی شدن را به میل دل می پذیرند...

۸ ۰